بازدید آقای موسوی مدیریت پست بانک استان از شهرک صنعتی جنت آباد

خبر های روز بازدید آقای موسوی مدیریت پست بانک استان سمنان از شهرک صنعتی جنت آباد در مورخه  ۹۷۰۹۰۵  ومذاکره با آقای ملکشاد از اعضا هیت مدیره شرکت خدماتی در شهرک