مزایده شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب

خبر های روز آگهی مزایده : سازمان همیاری شهرداریهای استان سمنان در نظر دارد نسبت به فروش انواع شیرآلات و اتصالات پلاستیکی گاز و آب از طریق مزایده کتبی اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط مزایده و ارائه پیشنهادات ، حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی