مجتمع مشارکتی تجاری – انباری و پارکینگ ثقفی تهران

مجتمع مشارکتی تجاری – انباری و پارکینگ ثقفی تهران

مشخصات پروژه :

عرصه :
۳۴۹۶ مترمربع
زیربنا :
۳۴۹۶۰ مترمربع
کل هزینه ها :
۹۶ میلیارد ریال
مدت اجرا :
۲۱ ماه

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۸ در منطقه ۱۶ تهران، محله شوش و به صورت مشارکتی سازمان با شهرداری منطقه ۱۶ و سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی بهره برداری گردیده است

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۸ در منطقه ۱۶ تهران، محله شوش و به صورت مشارکتی سازمان با شهرداری منطقه ۱۶ و سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی بهره برداری گردیده است