مجتمع مشارکتی تجاری – انباری پارکینگ نور تهران

 

مجتمع مشارکتی تجاری – انباری پارکینگ نور تهران

مشخصات پروژه :

عرصه : ۶۶۱۰ مترمربع
زیربنا : ۶۵۶۱۸ مترمربع
کل هزینه ها : ۹۴ میلیارد ریال
مدت اجرا : ۳ سال

مشخصات پروژه :

پروژه در سال ۱۳۸۴ در منطقه ۱۶ تهران، محله شوش و به صورت مشارکتی با شهرداری منطقه ۱۶ و سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران بهره برداری گردیده است.

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org