پروژه تجاری – اداری ابریشم گرمسار

مجتمع مشارکتی تجاری – انباری و پارکینگ ثقفی تهران

مشخصات پروژه :

عرصه :
۷۰۰ مترمربع
زیربنا :
۴۵۰۰ مترمربع
شامل:
۴۴ واحد خدماتی در ۴ طبقه ۵۳ واحد تجاری در ۳ طبقه
کل هزینه ها :
۲۲ میلیارد ریال
مدت اجرا :
۳ سال

توضیحات :

پروژه در سال ۱۳۸۹ در میدان ابریشم گرمسار با مشارکت سازمان و شهرداری گرمسار بهره برداری گردیده است.