تصاویر مربوط به پروژه تعریض خیابان انقلاب درجزین

صفحه اصلی / پروژه اتمامی / تصاویر مربوط به پروژه تعریض خیابان انقلاب درجزین

پروژه تعریض خیابان انقلاب درجزین

مشخصات پروژه :

مبلغ قرارداد : ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مدت اجرا : ۱۸۰ روز

وضعیت : پایان پروژه

توضیحات :

انجام عملیات خاکی شامل خاکبرداری، خاکریزی ،تسطیح و

تراکم طبق نقشه های اجرایی ارائه شده توسط شهرداری

عکس های   مربوط  به    پروژه    تعریض خیابان انقلاب درجزین