پیشرفت فیزیکی اجرای آسفالت در شهرک صنعتی فجر گرمسار

صفحه اصلی / اخبار مربوط به شهرکها / خبر های مربوط به شهرک صنعتی فجر / پیشرفت فیزیکی اجرای آسفالت در شهرک صنعتی فجر گرمسار

فعالیت های مربوط به

گزارش تصویری از پیشرفت فیزیکی آسفالت معابر در شهرک صنعتی فجر گرمسار