پروژه ساختمان شورای شهرستان گرمسار

پروژه ساختمان شورای شهرستان گرمسار

مشخصات پروژه :

کارفرما:
شهرداری گرمسار پیمانکار:
سازمان همیاری
مبلغ قرارداد :
۷،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال زیربنا:
۷۸۰متر مربع
تاریخ قرارداد :
۱۳۹۶/۳/۸
مدت قرارداد :
۶ ماه
پیشرفت فیزیکی :
۶۵ درصد

(۰۲۳) ۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

Esteghlal Blvd, Semnan Province, Semnan, Iran

۰۲۳-۳۳۴۳۹۴۸۷-۸۸

info@semnan-Hamyar.org