قرارداد مدیریت پروژه ساختمان آتش نشانی

و مجتمع فرهنگی شهرداری کلاته رودبار

قرارداد مدیریت پروژه ساختمان آتش نشانی و

مجتمع فرهنگی شهرداری کلاته رودبار

مشخصات پروژه :

مدیر پروژه: سازمان همیاری
مبلغ قرارداد: ۲۲ درصد حق مدیریت
زیربنا : ۷۸۰متر مربع
شماره قرارداد : ۶۴۴۱
تاریخ قرارداد : ۱۳۹۶/۳/۱۷