پروژه تجاری ارگ سمنان

پروژه تجاری ارگ سمنان

مشخصات پروژه :

عرصه :
۱۴۸مترمربع ( ۷*۲۱) حدود اربعه :
شمالاً ۲۱متر به پلاک شرقاً ۷ متر به پلاک جنوباً ۲۱متر به پلاک غرباً ۷متر به معبر
سطح اشغال
۸۰ درصد زیربنا
۳۹۰مترمربع
تعداد طبقات
سه طبقه کاربری طبقات طبقه زیر زمین – انباری ۱۳۳ متر طبقه همکف – تجاری ۱۳۳ متر طبقه اول – خدماتی ۹۸ متر
پیشرفت فیزیکی اجرایی
۹۰ درصد
تاریخ پروانه ساخت

۱۳۹۴/۳/۹
تاریخ شروع عملیات

اجرایی ۱۳۹۴/۳/۲۲